Tuesday, August 1, 2017

Live: Pine River Vilage Lakewood Tisha B'Av 2017 נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'

 -6:30 pm- הרב יצחק סורוצקין שליט”א Horav Yitzchok Sorotzkin ראש ישיבה מתיבתא דליקוואוד -7:20 pm- הרב יצחק דוויך הכהן שליט”א Horav Yitzchak Dwek -8:00 pm- הרב דניאל יהודה נוישטט שליט”א Horav Doniel Yehuda Neustadt מרא דאתרא מעריב: pm 8:41

No comments:

Post a Comment