Friday, August 4, 2017

מעדני הפרשה ואתחנן נחמו

בס"ד, ערש"ק פר' ואתחנן - נחמו תשע"ז
ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י
נחמו נחמו עמי, תשעה באב מאחורינו, ונכנסנו לשנת ה-1950 שנה לחורבן, אנו מוותרים על המספר     עגול ומוכנים לקבל פני משיחנו מיד. אפיקורס ידוע ששנה ופירש, מראשי הציונים, שהתגורר לא רחוק ממרא דארעא דישראל הגה"צ רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל וכל אימת שפגשו היה מקניטו בשאלות קנטרניות.פעם אחת פגשו אחר תשעה
באב ושאל אותו בלשון הכתוב: עבר קציר כלה קיץ ועדיין לא נושענו, ראה נא עוד שנה עברה ועוד שנה וזקנך כבר הלבין, האם אתה עדיין מאמין ומצפה בביאת המשיח כמו שהאמנת וציפית לפני 50 שנה? לא כמו לפני 50 שנה! ענה הגאון בשנינות, אלא הרבה יותר, כי כעת אנחנו כבר 50 שנה יותר קרובים אליו... 
ואגב כך נזכרתי בעוד סיפור מאותו גאון וצדיק.
כאשר הוחלט על הקמת בית החולים 'שערי צדק' בירושלים עשה ד"ר וואלאך הנחת אבן הפינה בראשות הגאון הגדול הנ"ל ומפני דרכי שלום הזמין גם את הקאדי הישמעאלי, וישבו על הבמה זה לצד זה.
שאל הקאדי שאלה איוולתית את הגרי"ח זוננפלד: הגד נא לי כבוד הרב, האם בית החולים מיועד גם לגויים? רק לגויים! ענה הגאון לכסיל כאיוולתו. 
מסופר על עיירה קטנה באוקראיינה שהגיע מגיד מישרים וסיפר להם שאוטוטו המשיח מגיע וקול שופרו של המבשר קרוב, וכי יש להתכונן לקראתו, התושבים קיבלו את דבריו בתמימות, ולמחרת הפסיקו לצאת לעבודה ומדי מס' שעות יצאו לשער העיירה לבדוק אם המשיח הגיע, עבר יום, עברו יומיים ואין קול השופר נשמע, ישבו ז' טובי העיר על המדוכה והחליטו לשכור שומר שיעמוד מוכן בשער וכאשר יופיע המבשר ירוץ מהר להודיע לאנשי העיירה את הבשורה. פרסם הועד במדור 'דרושים' והגיע בטלן העיירה להציע מועמדות, אך כאשר שמע את השכר הזעום טען כי זה לועג לרש. אמר לו לץ העיירה: אמת, השכר לא מי יודע מה, אבל לעומת זאת זו עבודה לשנים רבות... 
בל נהיה כאותם שוטים והבה נתכונן כדבעי ואם נבקש בכל לבבנו נזכה בקרוב לקול שופרו של משיח ונזכה לכל פסוקי הנחמה שכולנו מצפים ומייחלים כבר קרוב ל-2000 שנה, כאן ועכשיו.
שבת שלום ומבורך מלא נחמה
ישראל אהרן קלצקין
זהו כתובת האימייל להערות והארות ולבקשת הצטרפות maadoney@gmail.com


No comments:

Post a Comment