Friday, September 15, 2017

מעדני הפרשה ערש"ק פר' נצבים וילך

בס"ד, ערש"ק פר' נצבים וילך – שביעי דנחמתא תשע"ז
ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י
עומדים אנו בשבוע האחרון של השנה, ומייחלים אנו כדברי התוס׳ במסכת מגילה ׳תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה', ואכן למלאות את הסאה של תשע"ז שמכיל בתוכה את האותיות 'שנת עזת' (בשורוק), דאג הבג״צ לפסוק מה שפסק בענין
תורתו אומנותו שהיא נשמת אפה של עם ישראל.
חז״ל קבעו כי משיח יבוא בדור שכולו זכאי או כולו חייב, וקשה לומר שהכוונה שכל הדור יהיה זכאי או חייב, כי אם כל הדור יהיה חייב, היאך יתקיים העולם? הלא נאמר 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי' ומיד חרב העולם.
לכן, מסתבר לומר כי הכוונה 'דור שכולו זכאי או כולו חייב' הכוונה, שיהיה תקופת הבירור, שהקצוות יהיו חדים ולא יהיו פושרים, כל יחיד יהיה בקצה מסויים עד הסוף, או קדוש וטהור עד לשמים, או מדורדר בתהום ושאול תחתית.
ובג״ץ תרם השבוע את תרומתו לקירוב הגאולה, בכך שהוא מכריח את אלו הפוסחים על שתי הסעיפים להחליט לאיזה צד הוא שייך, לצד של הזכאים או של החייבים.
ועל כך מחובתנו להודות ליהיר שהבעיר את הלפיד שיגרום להרבה נפשות מישראל להניף את הדגל ולזעוק 'עבד ה' אנוכי'.
ובתגובה לבג"ץ אנו נכריז לקראת השנה החדשה 'אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם' ר"ת תשע"ח
קיבלתי תגובות בשבוע שעבר על הקריאה לשלוח לי ראשי תיבות לתשע״ח. נשמור אותם לגיליון של ער״ה בעזהי"ת.
אחד מהקוראים שלח לי ר״ת בתחילת השבוע וזה היה כעין נבואה קטנה למה שהתרחש השבוע עם הפסיקה של הבג״צ, כי הפסיקה הזאת מאוד היטיבה עם היהדות החרדית המפולגת בענין הגיוס, שהרי ממה נפשך, או שיחוקקו חוק יציב שיסדיר אחת ולתמיד את הענין, או שתפרוץ מלחמת עולם שכולם יהיו באותה סירה, ואז יסתיים עידן הפלגים ׳שערי חסד׳ ו׳חזון איש׳, וכולם יטו שכם אחד לעבדך.
ואכן שניהם מרומזים בשם תשע״ח, תם עידן הוא ת״ע והאותיות ש״ח מרמז על שם השכונה הירושלמית מפלג זה, ו(אות ראשונה ואחרונה) של שם הרחוב הבני ברקי מהצד השני.
אם הבנתם טוב, אם לא הבנתם עוד יותר טוב.
נראה שכל המהלך מוביל סוף סוף לגאולה השלימה וכפי שאמר הבית ישראל זי״ע: אם כל גדולי ומנהיגי ישראל ללא יוצא מן הכלל יחתמו על 'קול קורא' שמשיח חייב לבוא, אזי הוא בטוח יבוא. אך צריך מקודם את המשיח כדי שכל גדולי ומנהיגי ישראל יסכימו לחתום על 'קול קורא' משותף.
(היתה השבוע טעימה קטנה של קול קורא משלושת המועצות, והלואי שילך ויתגבר לאחדות שלימה שתקרב הגאולה)
שבת שלום ומבורך
ישראל אהרן קלצקין
 זהו כתובת האימייל להערות והארות ולבקשת הצטרפות
maadoney@gmail.com

No comments:

Post a Comment