Wednesday, June 22, 2016

Oif Simchas

Weber- Epstein wedding   at Lake Terrace 
Reidel- Gobioff wedding   at Ateres Chana 
Raber- Green wedding     at Ateres Reva
Alon- Golding wedding    at Bais Yaakov 
Dovek- Klein  wedding  at Lakewood Cheder hall 
Golding- Alon wedding  at Bais Yaakov 

No comments:

Post a Comment