Thursday, January 14, 2016

Chizuk message from a local Gabbai Tzedaka

שלום וברכה ב"ה זכינו היום להרבה מצוות בכלל ישראל, אמש היתה הגרלה של לוטו עם זכיה של כמליארד וחצי דולר, הרבה יהודים הבטיחו סכומי כסף רבים לצדקה אם יזכו, ושנינו 'חשב אדם לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשעה' לפי"ז יוצא שהיום יש בכלל ישראל הון תועפות שמבחינת המצוה כאילו נעשתה (הבעיה שלנצרכים אין מזה כלום) אבל ודאי שזכות הרצון הטוב יגן עלינו לקבל פירור מכל הרכוש גדול שבו יצאנו ממצרים. וכבר ידוע מה שהקשו למה בליל הסדר עושים סימנים זכר למרור, זכר לעבודה קשה, זכר ליציאת מצרים וכו' רק לא זכר לרכוש גדול ? ומתרצים כי מהרכוש גדול לא נשאר זכר

No comments:

Post a Comment